Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej również „ADO”) jest Spółka White Wood Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-372), ul. Armii Krajowej 24 lok 11, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000778938, REGON 382933253, NIP: 5862343284; (dalej: „ADO” lub „WhiteWood”)
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt z ADO pod adresem e-mail: biuro@whitewood.pl lub na adres siedziby Administratora.
 • ADO będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu:
 • podejmowania działań na Państwa żądanie, np. w związku z wyrażonym zainteresowaniem określoną nieruchomością, prezentacją nieruchomości, działaniami zmierzającymi do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej,
 • dbania o wizerunek marki,
 • realizacji przedmiotu umowy (w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy, wynajmu, zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji), na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon),
 • dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez WhiteWood  samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO, a także w celach statystycznych,
 • prowadzenia komunikacji i promocji na portalu Facebook w ramach fanpage Administratora, a także w celach statystycznych, za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację Facebook.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług przez WhiteWood, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług  pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług lub usług innych podmiotów (jeżeli wyrażona została zgoda na przekazanie danych) będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w tym zwłaszcza:
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom spółki, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
 • naszym partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, podmiotom,
  z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, notarialnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub są odrębnymi administratorami danych;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 1. Ponadto, Państwa dane udostępniane są Facebook Ireland Limited (szczegółowa informacja w tym zakresie poniżej).
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 1. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy. W zakresie przetwarzania danych w ramach portalu Facebook, podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z fanpage Administratora.
 1. ADO nie podejmuje działań w sposób zautomatyzowany. Profiluje danych odbywa się w związku z prezentowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej marketingiem, w ramach, którego prezentowane są osobom, które wyraziły zgodę na taką formę kontaktu nieruchomości, zgodne z profilem osoby, do której komunikacja jest kierowana. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych względem profilowanej osoby i nie wpływają w inny istotny sposób na jej interesy. Działania te mają na celu wyłącznie prawidłowy dobór prezentowanych w komunikacji nieruchomości do potrzeb adresata, a decyzja o wysyłce określonej komunikacji podejmowana jest ręcznie.
 2.  ADO nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Państwa danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.
 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Państwa danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 4. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.